Εξωτερικές Εργασίες

Το Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη διεκπεραιώνει με αξιοπιστία και επαγγελματισμό κάθε είδους εξωτερική εργασία, όπως:

 • Εκπροσώπηση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.
 • Πληρωμή Φόρων. Πληρωμή Ασφαλιστικών Εισφορών.
 • Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων.
 • Υποβολή Πίνακα Ωρών Εργασίας.
 • Υποβολή Αναγγελίας Πρόσληψης Προσωπικού.
 • Εξόφληση λογαριασμών.

Ασφάλειες

Ασφάλειες

Το Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη συνεργάζεται, με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες, που προσφέρουν τα κατάλληλα για τον καθένα προγράμματα ασφάλειας οχημάτων, οικίας, πυρός, υγείας, ζωής, καθώς και συνταξιοδοτικά, προσαρμοσμένα πάντα στις προσωπικές σας ανάγκες και κυρίως στις οικονομικές δυνατότητες.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες είναι απαραίτητη στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, αφού κάθε επιχείρηση έχει ανάγκη από νομική και οικονομική προστασία. Επιπλέον, πέρα από το γνωστό και ευρύ φάσμα κάλυψης αναγκών που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, είναι σημαντική η συνεργασία μαζί τους, διότι στα πλαίσια επιβίωσης μιας επιχείρησης, πρέπει να καλλιεργηθεί και η δημιουργία μιας κουλτούρας «Περιβαλλοντικής Ευθύνης», γεγονός που συνεισφέρει τα μέγιστα στη διαχείριση κινδύνων, αλλά και στην αξιοποίηση ευκαιριών. Επίσης η ασφαλιστική εταιρεία σήμερα, υποστηρίζει και τις επιχειρήσεις οι οποίες αξιοποιώντας έξυπνες τεχνολογικές καινοτομίες, προχώρησαν σε δυναμικές πράσινες πρωτοβουλίες, οι οποίες αποτελούν κεντρική επιλογή για την Ε.Ε., αλλά και για την Ελληνική Κυβέρνηση.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση πολύπλοκων φορολογικών υποθέσεων και υποστηρίζει τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, διασφαλίζοντας τη φορολογική τους συμμόρφωση.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποιες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες της εταιρείας:

Οι Υπηρεσίες που παρέχουμε...

 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης.
 • Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική υποστήριξη.
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.
 • Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ.
 • Δηλώσεις Νομικών Προσώπων.
 • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών.
 • Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών.
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – Φορολογία Χαρτοσήμου.
 • Φορολογικές συμβουλές σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου και νομικής μορφής.
 • Φορολογική εκπροσώπηση - φορολογική αντιπροσώπευση.
 • Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος επιχειρήσεων.
 • Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και έμμεσων φόρων.
 • Υπολογισμός αντικειμενικών αξιών ακινήτων, προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων Ε9, φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) κ.λ.π.
 • Υπολογισμός φόρου μισθωτών υπηρεσιών και φορολογίας αλλοδαπών μισθωτών (expatriates).
 • Απογραφή νομικών προσώπων στην υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου - ΓΕ.Μ.Η.

Διαχείριση ακινήτων

Σε Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα «Βραχυχρόνιων Μισθώσεων» ή στην «Διαχείριση Ακινήτων», το Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη έχει την γνώση και εμπειρία, να παρέχει αθροιστικά ή μεμονωμένα, τις παρακάτω υπηρεσίες :

 • Εγγραφή του Διαχειριστή, στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης.
 • Εγγραφή του ακινήτου, στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης.
 • Κατάθεση Μισθωτηρίου, στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης.
 • Ακύρωση κατατεθειμένου Μισθωτηρίου, στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης.
 • Κατάθεση ετήσιας Δήλωσης Δικαιούχων Εισοδήματος, στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης.
 • Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1), Κατάστασης Μισθωμάτων Ακινήτων (Ε2).
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων, ολοκλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων επιχείρησης με δραστηριότητα «Υπηρεσίες Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, Διαχείριση Ακινήτων», ανεξαρτήτως νομικής μορφής (Ατομική ή Εταιρία).
 • Ενημέρωσή σας, για κάθε Νομοθετική αλλαγή, νέο δεδομένο που αφορά την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Στο Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη εγγυόμαστε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ως στόχο μας έχουμε οι πελάτες μας να είναι ευχαριστημένοι έχοντας λάβει φοροτεχνικές Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, να είναι κατοχυρωμένοι έναντι των ελεγκτικών αρχών, απαλλαγμένοι από την ενασχόληση λογιστηρίου. Θέλουμε να συμβάλουμε στην δημιουργία κερδοφόρων και υγειών επιχειρήσεων, που εξαπλώνονται και εξασφαλίζουν πολύ καλές συνθήκες διαβίωσης στα μέλη τους.  

Οι Υπηρεσίες που παρέχουμε...

 • Έναρξη επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.).
 • Ολοκληρωμένη παροχή Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών προς επιχειρήσεις. Τήρηση Λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών (απλογραφικά ή διπλογραφικά). Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και η παροχή των υπηρεσιών μας μπορεί να γίνει :
  • Στον χώρο μας, με ανάληψη και ολοκλήρωση όλου του κύκλου των εργασιών του Λογιστηρίου μίας επιχείρησης.
  • Στον χώρο σας, με ενημέρωση του Λογιστηρίου της επιχείρησής σας απο δικό μας εξειδικευμένο συνεργάτη.
  • Με εποπτεία και έλεγχο του Λογιστηρίου της επιχείρησής σας, το οποίο θα ενημερώνεται απο δικό σας υπάλληλο.
  • Σε περίπτωση που οι ανάγκες σας διαφοροποιούνται, διαμορφώνουμε απο κοινού το πλαίσιο συνεργασίας μας, έτσι ώστε να σας καλύπτει απόλυτα.
 • Φοροτεχνική συμβούλευση – φορολογικός σχεδιασμός επιχειρήσεων.
 • Κάλυψη εργατικών θεμάτων επιχείρησης, ανεξαρτήτου αριθμού εργαζομένων.
 • Πλήρη κάλυψη εξωτερικών εργασιών, Λογιστηρίου επιχείρησης σε Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίων.
 • Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων σε Δημόσιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας, ρυθμίσεων σε ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Αντιμετώπιση ελέγχων από Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείου Εργασίας.
 • Συστάσεις εταιρειών με ανάληψη όλου του κύκλου των εργασιών. Επίσης, συγχωνεύσεις, μετατροπές, διασπάσεις εταιρειών.
 • Μεταβολή ή διακοπή δραστηριότητας (κλείσιμο) επιχείρησης.
 • Εργασίες Ανακοινώσεων, κατάθεσης – τροποποίησης καταστατικών.
 • Ένταξη επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ.
 • Ένταξη προσωπικού επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ.
 • Ολοκλήρωση ενεργειών παραλαβής κλειδάριθμου ΟΑΕΔ.
 • Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελατολογίου μας, καθώς και για να δημιουργήσουμε ταχύτητα στην υπηρεσία μας, δύναται να σας προμηθεύσουμε με αναλώσιμα υλικά Λογιστηρίου τα οποία σχετίζονται με την ολοκλήρωση των εργασιών μας (Τιμολόγια, Λογιστικά Βιβλία, κλασέρ, σφραγίδα κλπ).
 • Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού & έκτακτου ) με σύγχρονες μεθόδους.
 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία ή στην έδρα της επιχείρησης.
 • Υποβολή ΦΜΥ.
 • Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ.
 • Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών ΜΥΦ.
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις επιχειρήσεων.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων , ισολογισμών – αποτελεσμάτων χρήσης με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
 • Υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος – έντυπο Ν- εντύπου φορολογικής αναμορφώσεως – Ε3 -Ε2.
 • Ίδρυση υποκαταστημάτων
 • Παρακολούθηση και υποβολή δηλώσεων ενδοκοινοτικών συναλλαγών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τρίτων χωρών.

Ρωτήστε μας!

Μπορείτε να μας καλέσετε και να κλείσετε ένα ραντεβού στα γραφεία μας, για ότι σας προβληματίζει, χωρίς καμία δέσμευση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η διεύθυνσή μας

Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη
Βιολί Χαράκι
Τ.Κ. 741.00, Ρέθυμνο Κρήτης
(+30) 2831 020636
(+30) 6942 421466
(+30) 6972 299103
logistiko.alexaki@gmail.com

Social Media

Facebook Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη
Instagram Λογιστικό Γραφείο Αλεξάκη

Βρείτε μας στο Χάρτη